KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biuro Nieruchomość HONESTA Anna Rutkowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pilotów 8F/18; NIP 5841860703

2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prezentacji nieruchomości / zawarcia umowy pośrednictwa oraz związanych z tym działań zmierzających do przeprowadzenia transakcji sprzedaży
nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO. Dane osobowe możemy również przetwarzać w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami w związku z zawartą umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być notariusz, pośrednik finansowy, inne biuro nieruchomości.

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów dla których dane zostały zebrane bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub
konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

6. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z którego dokonano podstawie zgody przed jej cofnięciem

7. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani / Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność
świadczenia usługi pośrednictwa na podstawie art. 180 ust 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.